Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Hotelaccommodatie

Voor CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH van Rathaushotels Oberwiesenthal en Hotel Miriquidi

I. Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten betreffende de verhuur van hotelkamers voor accommodatie, evenals alle andere diensten en leveringen van het hotel aan de klant.
 2. Het onderverhuren of doorverhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel, waarbij artikel 540 lid 1 zin 2 van het Burgerlijk Wetboek (BGB) wordt afgewezen, voor zover de klant geen consument is.
 3. De voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

II. Sluiting van het contract, contractpartijen, verjaring

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de klant door het hotel. Het hotel is vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.
 2. Contractpartijen zijn het hotel en de klant. Als een derde namens de klant heeft geboekt, is hij samen met de klant hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de hotelreserveringsovereenkomst, voor zover het hotel een passende verklaring van de derde heeft ontvangen.
 3. Alle vorderingen tegen het hotel verjaren in principe na één jaar vanaf het begin van de kennisafhankelijke reguliere verjaringstermijn van artikel 199 lid 1 BGB. Schadeclaims verjaren onafhankelijk van de kennis na vijf jaar. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit opzettelijke of grove nalatige schending van verplichtingen door het hotel.

III. Diensten, prijzen, betaling, verrekening

 1. Het hotel is verplicht om de geboekte kamers voor de klant beschikbaar te stellen en de overeengekomen diensten te leveren.
 2. De klant is verplicht om de geldende of overeengekomen prijzen van het hotel te betalen voor de terbeschikkingstelling van de kamers en alle andere diensten die hij heeft ontvangen. Dit geldt ook voor door de klant gevraagde diensten en uitgaven van het hotel aan derden.
 3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectievelijke wettelijke btw. Als de periode tussen het sluiten van het contract en de uitvoering ervan vier maanden overschrijdt en de prijs die het hotel normaal berekent voor dergelijke diensten stijgt, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs passend verhogen, maar niet met meer dan 5%.
 4. Het hotel kan de prijzen ook wijzigen als de klant achteraf wijzigingen wenst in het aantal geboekte kamers, de hoteldiensten of de duur van het verblijf van de gasten, en het hotel hiermee instemt.
 5. Facturen van het hotel zonder vervaldatum zijn binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek betaalbaar. Het hotel heeft het recht om opgebouwde vorderingen op elk moment opeisbaar te stellen en onmiddellijke betaling te eisen. Bij betalingsverzuim heeft het hotel het recht om de momenteel geldende wettelijke vertragingsrente te eisen, momenteel 8% of bij transacties met consumenten 5% boven het basispercentage. Het hotel behoudt zich het recht voor om een hogere schade te bewijzen.
 6. Voor pakketreizen kan het hotel een redelijke aanbetaling eisen. De hoogte van de aanbetaling wordt indien nodig afzonderlijk schriftelijk overeengekomen en verrekend met de totale prijs. De aanbetaling wordt bij annulering niet terugbetaald. De boeking kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 21 dagen voor de aankomstdag.
 7. De klant kan alleen verrekenen of vermindering toepassen met een onbetwiste of rechtsgeldige vordering ten opzichte van een vordering van het hotel.
 8. Het hotel behoudt zich het recht voor om een pre-autorisatie van creditcards vóór aankomst uit te voeren.

IV. Annulering door de klant, annuleringen en niet-gebruikmaking van de hoteldiensten

 1. Annulering door de klant van de met het hotel gesloten overeenkomst vereist de schriftelijke toestemming van het hotel. Indien dit niet gebeurt, is de overeengekomen prijs uit de overeenkomst ook verschuldigd als de klant geen gebruikmaakt van de contractuele diensten. Dit is niet van toepassing in geval van schending van de verplichting van het hotel om rekening te houden met de rechten, rechtsbelangen en belangen van de klant, waardoor de klant niet langer kan worden verwacht de overeenkomst na te komen, of als er een ander wettelijk of contractueel recht van annulering bestaat.
 2. Annulering is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 21 dagen voor de aankomstdag. Stuur ons uw annuleringen – onder vermelding van het reserveringsnummer – altijd schriftelijk.
 3. Buiten de periode zoals vastgelegd in punt IV, paragraaf 2, kan annulering door eenzijdige verklaring van de contractpartner alleen worden gedaan met betaling van de volgende annuleringskosten. Het recht van de klant om te annuleren vervalt als hij niet uiterlijk op de overeengekomen datum schriftelijk zijn recht om te annuleren aan het hotel uitoefent. Onverminderd blijven de overeengekomen aanbetalingen uit punt III, paragraaf 6. Tot 14 dagen voor aankomst 30% van de totale prijs Tot 7 dagen voor aankomst 50% van de totale prijs Tot 3 dagen voor aankomst 70% van de totale prijs Annuleringen die later plaatsvinden of niet-gebruikmaking worden volledig in rekening gebracht.
 4. Als kamers niet worden gebruikt door de klant, moet het hotel de opbrengsten uit andere verhuur van de kamers en de bespaarde kosten in mindering brengen.
 5. Het hotel is vrij om de contractueel overeengekomen vergoeding te eisen en de aftrek voor bespaarde kosten te forfaitariseren. In dat geval is de klant verplicht om minimaal 80% van de contractueel overeengekomen prijs voor accommodatie met of zonder ontbijt te betalen. De klant is vrij om aan te tonen dat de hierboven genoemde claim niet is ontstaan of niet in de vereiste mate.

V. Annulering door het hotel

 1. Indien een kosteloos annuleringsrecht van de klant binnen een bepaalde termijn schriftelijk is overeengekomen, heeft het hotel gedurende deze periode het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst als er aanvragen zijn van andere klanten voor de gecontracteerde kamers en de klant op verzoek van het hotel niet afziet van zijn recht om zich terug te trekken.
 2. Als een overeengekomen of volgens punt III, paragraaf 6, gevraagde aanbetaling niet wordt betaald, zelfs na het verstrijken van een redelijke deadline gesteld door het hotel, heeft het hotel ook het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst.
 3. Bovendien heeft het hotel het recht om zich om gerechtvaardigde redenen buitengewoon terug te trekken uit de overeenkomst, bijvoorbeeld als – overmacht of andere omstandigheden die het hotel niet kan controleren, de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken; – kamers worden geboekt op basis van misleidende of valse wezenlijke feiten, bijvoorbeeld met betrekking tot de persoon van de klant of het doel; – het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de hoteldiensten de soepele bedrijfsvoering, veiligheid of reputatie van het hotel in het openbaar kan schaden, zonder dat dit aan het domein of de organisatie van het hotel kan worden toegerekend.

VI. Beschikbaarheid, overdracht en teruggave van kamers

 1. De klant heeft geen recht op de beschikbaarstelling van bepaalde kamers.
 2. Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15.00 uur op de afgesproken dag van aankomst.
 3. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid. Op de afgesproken dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 10.00 uur vrijgemaakt worden voor het hotel. Daarna kan het hotel 50% van de volledige kamerprijs (lijstprijs) in rekening brengen voor het gebruik van de kamer na het verstrijken van de contractduur tot 18.00 uur, en vanaf 18.00 uur 100%. Hierdoor ontstaan er geen contractuele vorderingen van de klant. De klant is vrij om aan te tonen dat er geen of een aanzienlijk lagere claim voor gebruikskosten is ontstaan voor het hotel.

VII. Aansprakelijkheid van het hotel

 1. Het hotel is aansprakelijk met de zorgvuldigheid van een normaal zakenman voor zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, als het hotel verantwoordelijk is voor de schending van de plicht, andere schade die voortvloeit uit opzettelijke of grove nalatige schending van verplichtingen door het hotel, en schade die voortvloeit uit opzettelijke of nalatige schending van contractuele verplichtingen van het hotel. Een schending van de verplichting van het hotel is gelijk aan een schending van een wettelijke vertegenwoordiger of agent. Als er storingen of gebreken optreden in de diensten van het hotel, zal het hotel, nadat het op de hoogte is gebracht of op onmiddellijke klacht van de klant, proberen te zorgen voor een oplossing.
 2. De klant is verplicht om redelijkerwijs bij te dragen aan het verhelpen van het defect en het minimaliseren van eventuele schade. Het hotel is aansprakelijk voor bezittingen van de klant volgens de wettelijke bepalingen, tot een bedrag van honderd keer de kamerprijs, maximaal € 3.500, evenals voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot € 800. Geld, waardepapieren en kostbaarheden kunnen worden bewaard in de kamerkluis tot een maximumwaarde van € 800, en in de kluis van het hotel tot € 20.000. Het hotel beveelt aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De aansprakelijkheidsclaims vervallen als de klant niet onmiddellijk na kennis van verlies, vernietiging of beschadiging melding maakt bij het hotel (artikel 703 BGB). Voor verdere aansprakelijkheid van het hotel zijn de bepalingen in punt 1 zinnen 2 tot 4 van toepassing.
 3. Indien de klant op de hotelparkeerplaats, ook tegen betaling, een parkeerplaats krijgt toegewezen, komt dit niet tot stand als bewaarnemingsovereenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geparkeerde of gemanoeuvreerde voertuigen en hun inhoud op het hotelterrein, behalve bij opzet of grove nalatigheid. De bepalingen in punt 1, zinnen 2 tot 4, zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. Wake-up calls worden met de grootst mogelijke zorg door het hotel uitgevoerd. Berichten, post en pakketten voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel zorgt voor bezorging, opslag en – indien gewenst – doorsturen tegen betaling. De bepalingen in punt 1, zinnen 2 tot 4, zijn van overeenkomstige toepassing.

VIII. Slotbepalingen

 1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst, de aanvaarding van het aanbod of deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie moeten schriftelijk worden gedaan. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn niet effectief.
 2. De plaats van uitvoering en betaling is de vestigingsplaats van het hotel.
 3. De exclusieve plaats van jurisdictie – ook voor geschillen over wissels en cheques – is, voor zover de klant aan de voorwaarden van artikel 38 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) voldoet en geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland, de vestigingsplaats van het hotel.
 4. Duits recht is van toepassing.
 5. De toepassing van het VN-kooprecht en het conflictrecht is uitgesloten. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie ongeldig of nietig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Hotel Keilberg

Rathaushotel

Hotel Miriquidi

Facebook nieuws

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Europäische Sozialfonds