Privacybeleid

Gegevensbeschermingsverklaring

Wir zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Privacybescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH. Het gebruik van de internetpagina’s van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen met behulp van deze privacyverklaring geïnformeerd over hun rechten.

CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desondanks kunnen internetgebaseerde gegevensoverdrachten in principe beveiligingslekken vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens ook op alternatieve manieren aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

Het privacybeleid van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijnen- en verordeninggever is gebruikt bij het opstellen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid is bedoeld om zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te waarborgen, willen we vooraf de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze privacyverklaring maken we onder andere gebruik van de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, afstemming of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profiling

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en wordt onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke of rechtspersoon, een autoriteit, een instantie of een andere entiteit die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn bepaald door het Unierecht of het lidstaatrecht, kan de verwerkingsverantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn benoeming worden vastgesteld volgens het Unierecht of het lidstaatrecht.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een autoriteit, een instantie of een andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een autoriteit, een instantie of een andere entiteit aan wie persoonsgegevens worden bekendgemaakt, ongeacht of deze een derde is of niet. Autoriteiten die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht op grond van het Unierecht of het lidstaatre

cht mogelijk persoonsgegevens ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een autoriteit, een instantie of een andere entiteit, anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene instemt met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een bepaald doel.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere privacywetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, is:

CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Markt 15

09484 Kurort Oberwiesenthal

Deutschland

Tel.: 037348-105

E-Mail:

Website: www.rathaushotels.de

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Dirk Oswald

goldmarie e. K.

Parkstrasse 44

09120 Chemnitz

Deutschland

Tel.: 0371 354 1111

E-Mail:

Website: www.goldmarie.de

Elke betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4.Cookies

De websites van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH gebruikers van deze website een gebruiksvriendelijkere service bieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zou zijn.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals hierboven vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken voor de gebruikers. Een gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn inloggegevens in te voeren, omdat dit wordt overgenomen door de website en het cookie dat is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door de juiste instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH verzamelt bij elk bezoek van een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde “referrer”), (4) de subpagina’s die worden bezocht via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die worden gebruikt voor de bescherming tegen bedreigingen in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH trekt geen conclusies over de betrokkene bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de blijvende functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) om rechtshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval de informatie te verstrekken die nodig is voor strafvervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met als doel om de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren en uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH bevat vanwege wettelijke voorschriften informatie die snelle elektronische communicatie met ons bedrijf mogelijk maakt, inclusief een algemeen adres van het zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met als doel het verwerken of beantwoorden van het verzoek van de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonlijke gegevens plaats aan derden.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of zoals bepaald door de Europese wetgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Wanneer het doel van de opslag niet langer van toepassing is of wanneer een opslagperiode voorgeschreven door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8. Rechten van de betrokkene persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene persoon heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te vernemen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt die op hem betrekking hebben. Indien een betrokkene persoon dit recht van bevestiging wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Elke betrokkene persoon heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, evenals een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene persoon het recht toegekend om de volgende informatie te verkrijgen:

– De doeleinden van de verwerking
– De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
– De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
– Indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of indien dit niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
– Het recht om de persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen, of de verwerking ervan te beperken door de verwerkingsverantwoordelijke, of het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking
– Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
– Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene persoon worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
– Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering volgens artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG, en in die gevallen in ieder geval zinvolle informatie over de gebruikte logica, het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene persoon

Bovendien heeft de betrokkene persoon het recht om te weten of persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven. Als dit het geval is, heeft de betrokkene persoon ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Indien een betrokkene persoon gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene persoon heeft het recht om onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene persoon het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien een betrokkene persoon gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene persoon heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, indien een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
– De betrokkene persoon trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, of artikel 9, lid 2, onder a, van de AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
– De betrokkene persoon maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen prevalerende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene persoon maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
– De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
– Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
– De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoon de verwijdering van persoonsgegevens die bij CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH zijn opgeslagen wenst te initiëren, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH en als ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 van de AVG, dan zal CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke partijen, die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene persoon van deze andere voor de ge

gevensverwerking verantwoordelijke partijen de verwijdering heeft verzocht van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH zal in individuele gevallen het nodige regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene persoon heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

– De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene persoon betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
– De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene persoon verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
– De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene persoon heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
– De betrokkene persoon heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op basis van artikel 21, lid 1 van de AVG in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene persoon.

Indien een van de bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betrokkene persoon beperking van de verwerking van persoonsgegevens die bij CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH zijn opgeslagen wenst te verkrijgen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH zal de beperking van de verwerking in gang zetten.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene persoon heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene persoon aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Hij heeft ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a, van de AVG, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG, en de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde procedés, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Bovendien heeft de betrokkene persoon bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1 van de AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betrokkene persoon te allen tijde contact opnemen met een medewerker van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene persoon heeft het recht om op grond van zijn specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH zal de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene persoon, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene persoon het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene persoon bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zal CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene persoon het recht, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt bij CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene persoon rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH of een andere medewerker. De betrokkene persoon is ook vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen

door middel van geautomatiseerde procedés waarbij technische specificaties worden gebruikt.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene persoon heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, inclusief profilering, dat rechtsgevolgen voor hem heeft of hem op vergelijkbare wijze wezenlijk treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene persoon en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene persoon, of (3) plaatsvindt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene persoon.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene persoon en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) plaatsvindt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene persoon, zal CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH passende maatregelen nemen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene persoon te waarborgen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene persoon rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van CHP Hotelbetriebsgesellschaft mbH.

i) Recht om toestemming in te trekken voor gegevensverwerking

Elke betrokkene persoon heeft het recht om op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene persoon zijn recht om toestemming in te trekken wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Datenschutz bij sollicitaties en het sollicitatieproces

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met als doel het afhandelen van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant zijn sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, aan de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens bewaard met het oog op de afhandeling van de arbeidsverhouding en met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Als er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na bekendmaking van de afwijzingsbeslissing, tenzij er andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Een ander legitiem belang in dit verband kan bijvoorbeeld een bewijsplicht zijn in het kader van een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

10. Privacy beleid betreffende de inzet en het gebruik van AddThis:

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van het bedrijf AddThis geïntegreerd op deze website. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De dienst maakt het mogelijk om internetpagina’s eenvoudig te bookmarken via knoppen. Door met de muis over het AddThis-component te bewegen of erop te klikken, wordt een lijst met bookmarking- en deelopties weergegeven. AddThis wordt gebruikt op meer dan 15 miljoen websites en de knoppen worden volgens de gegevens van het exploitatiebedrijf jaarlijks meer dan 20 miljard keer weergegeven.

Het exploitatiebedrijf van AddThis is Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, VS.

Bij elk bezoek aan een van de individuele pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een AddThis-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door het betreffende AddThis-component geactiveerd om gegevens van de website www.addthis.com te downloaden. In het kader van dit technische proces ontvangt AddThis informatie over het bezoek en welke specifieke individuele pagina van deze website wordt gebruikt door het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. AddThis ontvangt ook informatie over het IP-adres van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt, toegekend door de internetprovider (ISP), het type browser, de taal van de browser, de website die voorafgaand aan onze website is bezocht, de datum en tijd van het bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen te creëren. De op deze manier overgedragen gegevens en informatie stellen het bedrijf AddThis zelf, evenals de aan AddThis verbonden bedrijven of partnerbedrijven, in staat om bezoekers van de websites van de verwerkingsverantwoordelijke gericht te benaderen met gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties.

AddThis toont gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties op basis van een door het bedrijf ingesteld cookie. Dit cookie analyseert het individuele surfgedrag van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Het cookie slaat de bezoeken van internetpagina’s vast die afkomstig zijn van het computersysteem.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment voorkomen, zoals hierboven reeds beschreven, door de instellingen van de gebruikte internetbrowser aan te passen en zo permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AddThis een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door AddThis zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Hiervoor moet de betrokkene op de Opt-Out-knop drukken via de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, die een Opt-Out-cookie plaatst. Het Opt-Out-cookie dat wordt ingesteld met het bezwaar, wordt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. Als de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd na bezwaar, moet de betrokkene de link opnieuw bezoeken en een nieuw Opt-Out-cookie plaatsen.

Met het plaatsen van het Opt-Out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de verwerkingsverantwoordelijke niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De geldende privacybepalingen van AddThis kunnen worden geraadpleegd op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik en de inzet van Google Analytics (met anonimisering):

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyse-service. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyse-service verzamelt onder andere gegevens over de website waarvandaan een betrokkene op een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), op welke subpagina’s van de website toegang is verkregen of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenanalyse van internetadvertenties uit te voeren.

De exploitant van de Google-Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. Met behulp van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang wordt verkregen tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsstaat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google-Analytics-component is om het bezoekersverkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van het cookie maakt Google een analyse van het gebruik van onze website mogelijk. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google-Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google-Analytics-component aangezet om gegevens voor online-analyse naar Google te sturen. In het kader van dit technische proces ontvangt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de oorsprong van de bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieafrekeningen mogelijk te maken.

Met behulp van het cookie worden persoonlijke informatie, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de internetbrowser die door de betrokkene wordt gebruikt, zou er ook voor zorgen dat Google geen cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat al door Google Analytics is geplaatst, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en om dergelijke gegevens te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met behulp van deze browser-add-on kan Google Analytics via JavaScript worden geïnformeerd dat geen gegevens en informatie over websitebezoeken aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on wordt gedeïnstalleerd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon die onder haar bevoegdheid valt, bestaat de mogelijkheid van herinstallatie of heractivering van de browser-add-on.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12.Privacybeleid met betrekking tot het gebruik en de inzet van Google+:

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website de Google+ knop geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een online community op het internet waar gebruikers doorgaans met elkaar kunnen communiceren en in de virtuele ruimte kunnen interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of om persoonlijke of zakelijke informatie te delen. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder andere privéprofielen te maken, foto’s te uploaden en vriendschapsverzoeken te versturen.

De beheermaatschappij van Google+ is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Bij elk bezoek aan een individuele pagina van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betreffende persoon automatisch geactiveerd door de betreffende Google+ knop om een weergave van de bijbehorende Google+ knop van Google te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betreffende persoon. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokken persoon op het moment van het bezoek aan onze website ook is ingelogd bij Google+, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en gedurende de hele duur van het respectievelijke verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en aan het respectievelijke Google+ account van de betrokken persoon toegewezen.

Als de betrokken persoon een van de op onze website geïntegreerde Google+ knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokken persoon op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de door de betrokken persoon geaccepteerde voorwaarden. Een Google+1-aanbeveling die door een betrokken persoon op deze website is ingediend, wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van het Google+1-account dat door de betrokken persoon wordt gebruikt en de foto die daar is opgeslagen, opgeslagen en verwerkt in andere Google-services, bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokken persoon, of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die bij Google zijn opgeslagen. Google slaat deze persoonlijke informatie ook op met als doel om de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+ knop altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, ongeacht of de betrokken persoon op de Google+ knop klikt of niet, op het moment van het bezoek aan onze website en gedurende de hele duur van het respectievelijke verblijf op onze website, indien de betrokken persoon op dat moment is ingelogd op Google+.

Als de betrokken persoon niet wil dat persoonlijke gegevens aan Google worden doorgegeven, kan dit worden voorkomen door uit te loggen bij Google+ voordat onze website wordt bezocht.

Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie over de Google+1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Rechtsgrondslag voor de verwerking:

Art. 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsprocessen waarvoor wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval kan zijn bij verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, berust de verwerking op Art. 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in gevallen van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan

een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van fiscale verplichtingen, berust de verwerking op Art. 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en vervolgens zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derden moet verstrekken. In dat geval zou de verwerking zijn gebaseerd op Art. 6 I lit. d AVG. Ten slotte kunnen verwerkingsprocessen worden gebaseerd op Art. 6 I lit. f AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsprocessen gebaseerd die niet door een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen worden gedekt als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te behartigen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze door de Europese wetgever specifiek zijn genoemd. Hij was van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokken persoon klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, zin 2 AVG).

14. Legitieme belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij:

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG, is ons rechtmatig belang het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

15. Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

16. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van een contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens:

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht kan zijn (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractspartner). Soms kan het noodzakelijk zijn om voor de totstandkoming van een overeenkomst persoonsgegevens ter beschikking te stellen die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem/haar sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou tot gevolg kunnen hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Alvorens persoonsgegevens te verstrekken, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene in individuele gevallen informeren of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst, of dat er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

17. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming:

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

18. DialogShift Chat-applicatie op onze website:

Onze website maakt gebruik van de chat-applicatie van DialogShift GmbH, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn. Deze applicatie verwerkt en slaat gegevens op met als doel webanalyse, het beheren van de chat-applicatie en het beantwoorden van vragen.

Voor het gebruik van de chatfunctie worden chatteksten opgeslagen en wordt een cookie met een unieke ID ingesteld – dit dient om u als klant te herkennen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat lokaal op uw apparaat wordt opgeslagen in de cache. Met behulp van dit cookie herkent onze applicatie het apparaat en kan het vorige chatprotocollen ophalen. Dit cookie wordt 90 dagen na het laatste gebruik opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Echter, zonder het gebruik van cookies kan de chatfunctie niet worden uitgevoerd.

De mogelijke verstrekking van bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of telefoonnummers gebeurt vrij

willig en met toestemming om deze gegevens tijdelijk te gebruiken en op te slaan voor contactdoeleinden tot het einde van het contact. Deze persoonlijke gegevens worden na 90 dagen verwijderd.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. F AVG op basis van ons rechtmatig belang bij effectieve klantenservice, statistische analyse van gebruikersgedrag en optimalisatiedoeleinden van onze aanbiedingen.

DialogShift biedt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en opties voor privacybescherming op https://www.dialogshift.com/datenschutz.

Hotel Keilberg

Rathaushotel

Hotel Miriquidi

Facebook nieuws

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Europäische Sozialfonds